Heldere spelregels door algemene voorwaarden

 

Tussentijds-Management hecht belang aan heldere en duidelijke spelregels voor u en voor ons. Daarom hebben wij op 25 september 2001 onze algemene voorwaarden, zoals die hieronder weergegeven zijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30175464.

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van opdracht die een opdrachtgever aangaat met Tussentijds – Management

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte en opdracht

1. Alle offertes en/of aanbiedingen van Tussentijds – Management zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van offerte of aanbieding. Zij worden gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst van opdracht wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die later in overleg worden aangebracht.

3. Een opdracht komt tot stand door ondertekening van de opdrachtgever van de overeenkomst van opdracht.

4.  Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt Tussentijds – Management zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de in de voornoemde overeenkomst te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

5.  Werkzaamheden op het gebied van interim- en kwaliteitsmanagement worden naar eigen inzicht door opdrachtnemer verricht. Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met in achtneming van de overeen gekomen termijn van levering.

Artikel 3 Prijzen

1. De door Tussentijds – Management opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. Door Tussentijds – Management in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden haar niet.

 

Artikel 4 Honorarium

1. Het honorarium zal worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van een gespecificeerde declaratienota. De declaratienota wordt per 2 weken achteraf in rekening gebracht.

2. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Overschrijding vindt niet plaats dan in overleg en met toestemming van opdrachtgever.

 

Artikel 5 Bijzondere vergoedingen

1. Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst worden de gereisde kilometers, ook woon- werkverkeer, in rekening gebracht tegen een tarief zoals in de overeenkomst van opdracht  (exclusief BTW) per kilometer wordt vermeld. Dit tarief is gelijk aan het door de belastingdienst bepaalde belastingvrije tarief voor reiskosten

2. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte bijzondere kosten vergoeden op basis van een gespecificeerde declaratie factuur.

3. Bijzondere kosten kunnen alleen gemaakt worden na toestemming van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Materialen en bescheiden

1. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever de benodigde materialen en/of bescheiden aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen.

2. Opdrachtnemer is gehouden de in het vorige lid genoemde materialen en/of bescheiden terstond na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever te retourneren.

 

Artikel 7 Communicatie

1. Opdrachtnemer verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, alsmede elke medewerking te verlenen die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen, alles in de meest ruime zin des woords.

2. Opdrachtgever is verplicht op verzoek van opdrachtnemer alle informatie te verstrekken verband houdende met de opdracht. Opdrachtnemer verbindt zich om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en deze ook na het einde van de overeenkomst geheim te houden.

 

Artikel 8 Niet nakoming

1. Ingeval opdrachtnemer haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring van opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

2. Ingeval opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op volledige schadeloosstelling.

3. Bij niet of niet tijdige betaling is, zonder dat in gebreke stelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede alle ter zake incasso gemaakte kosten.

4. De opdrachtgever kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden met zorg verrichten. Opdrachtnemer sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen directe en/of indirecte schade.

2. Opdrachtnemer zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor de directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of derden voor wie zij op grond van de wet aansprakelijk te stellen is, met dien verstande dat de totale schade nimmer meer zal bedragen dan een bedrag gelijk aan de totale som, exclusief omzetbelasting, welke door opdrachtnemer inzake deze overeenkomst is gefactureerd, zulks met een maximum van het honorarium van 2 weken.

3. Schadeclaims te gevolge van het voorafgaande dienen binnen 1 maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij de opdrachtnemer te zijn gemeld, op straffe van verval van de aansprakelijkheid.

4.  Opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever zal ook door opdrachtnemer ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

 

Artikel 10 Vertegenwoordiging

1. Opdrachtnemer kan niet namens de opdrachtgever overeenkomsten aangaan. Ter zake dient vooraf overleg gepleegd te worden met de opdrachtgever. Voor zover dit past binnen de vervulling van de opdracht, en hiervoor toestemming is verleend, is de opdrachtnemer bevoegd om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

 

Artikel 11 Looptijd en einde der overeenkomst

1. De overeenkomst  wordt aangegaan van voor een bepaalde tijd en voor een bepaald aantal uren per week

2.  Opdrachtgever heeft een optie op verlenging van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van deze optie gebruik wil maken dient zij dit met de opdrachtnemer te overleggen en schriftelijk te bevestigen voor het einde van de contractduur.

3.  Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, zulks desgewenst met onmiddellijke ingang / zonder inachtneming van een opzegtermijn.

4.  Deze overeenkomst eindigt zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang:

- aan het einde van de contractduur

- door overlijden van de persoon die namens de opdrachtgever feitelijk de werkzaamheden verricht

- met wederzijds goedvinden

- door faillietverklaring, het aanvragen van sursťance van betaling van de opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever of op enige andere wijze in overwegende mate het vrije beheer en de beschikking en de beschikking over haar vermogen wordt ontnomen

- als de persoon die namens de opdrachtnemer feitelijk de werkzaamheden verricht, langer dan 2 weken aaneensluitend niet in staat is geweest wegens arbeidsongeschiktheid haar werkzaamheden te verrichten en hervatting op niet korte termijn verwacht kan worden. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid zal de opdrachtnemer zich inspannen om een passende vakbekwame vervanger te vinden

- door ontbinding van de overeenkomst als hiervoor bedoeld in artikel 6

5. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich jegens elkaar de ander onmiddellijk te informeren indien zich het vierde, vijfde en zesde geval voordoet als hierboven omschreven in artikel 8 lid 3.

6. SBij het einde van deze overeenkomst is de opdrachtnemer gehouden alle eigendommen van de opdrachtgever onmiddellijk te retourneren. Opdrachtnemer zal geen kopieŽn van documentatie van de opdrachtgever achterhouden.

 

Artikel 12 Aanvullende voorwaarden ten aanzien van training, intervisie en supervisie

1. Registratie van individuele deelnemers kan zonder verdere kosten geannuleerd worden op voorwaarde dat wordt afgezegd tot vijftien (15) dagen voor de aanvang van de (eerste dag) van de bijeenkomst. Na dat tijdstip tot vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de (eerste dag) van de bijeenkomst zal 50 % van het overeengekomen tarief verschuldigd zijn. Daarna is steeds het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd, ook indien de deelnemer zich terugtrekt tijdens het traject van training, intervisie of supervisie.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op verstrekte adviezen, rapportages, of anderszins ter beschikking gestelde stukken berusten en blijven berusten bij Tussentijds – Management, dan wel bij haar toeleveranciers.

 

Artikel 14 Klachten

1. De opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is gepresteerd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijker wijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Tussentijds – Management.

2. Klachten ten aanzien van facturen en redelijkerwijze bij kennisnemen van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht, dienen binnen 4 weken na factuurdatum schriftelijk bij Tussentijds – Management te worden ingediend, bij gebreke waarvan elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

1.Op overeenkomsten met Tussentijds – Management is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.